इस्टमिन्स्टर प्रेस्बाइटेरियन चर्च गार्डेन

स्थान: १३१५ Abbott Rd., East Lansing, MI ४८८२३
सार्वजनिक उद्यान दान बगैचा बढ्यो-आफ्नै बगैचा

यो बगैंचा पूर्वी लान्सिङको इस्टमिन्स्टर प्रेस्बाइटेरियन चर्चद्वारा सन् २०१४ मा सुरु गरिएको प्रचार परियोजना हो। चर्च भवन कुनै-कुनै अपार्टमेन्ट भवनहरूको बीचमा रहेको ठूलो भवनमा अवस्थित छ। यस बगैंचामा नजिकैको पानीको स्रोत र नजिकैको पार्किङ क्षेत्र छ। भू-भाग वा पानीको लागि कुनै शुल्क हुँदैन, बगैंचाको प्रयोग जिम्मेवार ढंगमा गर्न तिनीहरू प्रत्येक मालीमा भर पर्छन्। यो बगैंचा जङ्गलभएको ठाउँ नजिकै छ। त्यसैले मृग र अन्य निब्बलहरूलाई निरुत्साहित गर्न यसलाई बार लगाइएको र गेट गरिएको छ।