क्षितिज प्राथमिक बगैंचा

स्थान: ५७७६ W. Holt Rd., Holt, MI 48842
निजी बगैचा युवा बगैचा

सन् २०१० मा स्थापना गरिएको यो एउटा सानो युवा बगैंचा हो र यसले स्कूलका क्रियाकलापहरूको पूरकता दिन्छ।

  • कसरी संलग्न हुने:

    call the school: (517) 694-4224

  • स्थान: 5776 W. Holt Rd., Holt, MI 48842